భక్తి. లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
భక్తి. లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

8, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

..శ్రీ లలితా సహస్రనామమ్


శ్రావణశుక్రవారం పర్వ దినం పందర్భంగా అందరికీ శుభాభినందనలు  ... మీ కథా మంజరి.

శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్రం
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః

శ్రీమాతా శ్రీమహారాఙ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ,
చిదగ్నికుండసంమ్భూతా దేవకార్యసముద్యతా.                            1
ఉద్యధ్భానుసహస్రాభా చతుర్భాహుసమన్వితా,
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా.                              2
మనోరూపేక్షుకోదండా  పంచతన్మాత్రశాయకా,
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా.                              3
చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధికలసత్కచా,
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా.                                   4
అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా,
ముఖచంన్ద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా.                                    5
వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికా.
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా.                                     6
నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా,
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా.                                  7
కదంబమంజరీక్లుప్తకర్ణపూరమనోహరా,
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా.                               8
పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా.                                  9
శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా,
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షిదిగంతరా.                                   10  
నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ,
మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా.                              11
అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా,
కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరా.                             12
కనకాంగదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా,
రత్నగ్రైవేయచింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితా.                          13
కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ,
నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయీ.                          14
లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా,
స్తనభారదళన్మధ్యపట్టబంధవళిత్రయా.                               15
అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ,
రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితా.                             16
కామేశఙ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా,
మాణిక్యమకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా.                          17
ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికా,
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా.                      18
నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణా,
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా.                              19
శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజా,
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః .                         20
సర్వారుణా 2నవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా,
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా.                          21
సుమేరుమధ్యశృంగస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా,
చింతామణిగృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా.                       22
మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ,
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ.                        23
దేవర్షిగణసంఘాతాస్తూయమానాత్మవైభవా,
భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమనన్వితా.                           24
సంపత్కరీ సమారూఢసింధురవ్రజసేవితా,
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా.                            25
చక్రరాజరధారూఢసర్వాయుధాపరిష్కృతా,
గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితా.                              26
కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతా,
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా.                        27
భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా,
నిత్యా పరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా.                        28
భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితా,
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా.                           29
విశుక్రప్రాణహరణావారాహీవీర్యనందితా,
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా.                           30
మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితా,
భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ.                            31
కరాంగుళినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః ,
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా.                          32
కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభండాసురశూన్యకా,
బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా.                    33

హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః ,
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజా.                     34
కంఠాధఃకటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ,
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ.                             35
మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయకలేబరా,
కులామృతైకరసికా కులసంకేతపాలినీ.                           36
కులాంగనా కులాంతస్థా కౌలినీ కులయోగినీ,
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచారతత్పరా.                  37
మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంధివిభేధినీ,
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంథివిభేదినీ.                        38
ఆఙ్ఞాచక్రాంతరాలస్థా రుద్రగ్రంథివిభేధినీ,
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ.                      39

తటిల్లతాసమరుచిష్షట్చక్రోపరిసంస్థితా,
మహాసక్తిః కుండలినీ బిసతంతుతనీయసీ.                       40
భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా,
భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ.                      41
భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా,
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ.                    42
శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా,
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా.                       43
నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా,
నిర్గుణా నిష్కలా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా.                44


నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా,
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా.                     45
నిష్కారణా నిష్కలంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా,
నీరాగా రాగమధనీ నిర్మదా మదనాశినీ.                        46
నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ,
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాప పాపనాశినీ.                 47
నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ,
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ.               48
నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ,
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా.               49

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా,
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా.               50
దుష్ఠదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా,
సర్వఙ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా.                    51
సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా,
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ.              52
సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ,
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా.             53
మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ
మహామాయా మహాసత్వా మహాశక్తిర్మహారతిః.            54
మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా,
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరశ్వరీ.                  55
మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా,
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా.                   56
మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ,
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ.                     57
చతుష్షష్ఠ్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్ఠికలామయీ,
మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా.                          58
మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా,
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్రకలాధరా.                   59
చరాచర జగన్నాధా చక్రరాజనికేతనా,
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా.                     60
పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీ,
చిన్మయీ పరమానందా విఙ్ఙానఘనరూపిణీ.                   61
ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా,
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా.                    62
సుప్తా ప్రాఙ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా,
సృష్ఠికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ.                    63
సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ,
సదాశివానుగ్రహాదా పంచకృత్యపరాయణా.                    64
భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ,
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ.                     65
ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః ,
సహస్రశీర్షవదనా సహసస్రాక్షీసహస్రపాత్.                      66
ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ,
నిజాఙ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా.                   67
శ్రుతిశీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా,
సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికా.                     68
పురుషార్ధప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ,
అంబికా2నాధినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా.                  69
నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా,
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా.           70
రాజరాజార్చితా రాఙ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా,
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా.                   71
రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా,
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా.                 72
కామ్యా కామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా,
కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా.                     73
కలావతీ కలాలాపా కాంతా కాదంబరీప్రియా,
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా.              74
విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింద్యాచలనివాసనీ,
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయావిలాసినీ.                 75
క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రఙ్ఞపాలినీ,
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా.                 76
విజయా విమలా వన్ద్యా వందారుజనవత్సలా,
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండలవాసినీ.               77
భక్తిమత్కల్పలతికా  పశుపాశవిమోచినీ,
సంహృతాశేషపాషండా సదాచారప్రవర్తికా.                 78


తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికా,
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా.             79
చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ,
స్వాత్మానందలవీభూతబ్రహ్మాద్యానందసంతతిః .           80
పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యంతీ పరదేవతా,
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా.               81
కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతఙ్ఞా కామపూజితా,
శృంగారససంపూర్ణా జయా జాలంధరస్థితా.                 82
ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమండలవాసినీ,
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా.               83
సద్యః ప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా,
షడంగదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా.                84
నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ,
నిత్యా షోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ.                     85
ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిధ్దా పరమేశ్వరీ,
మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ.                 86
వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యా2విద్యా స్వరూపిణీ,
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ.               87
భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతతిః ,
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిశ్శివంకరీ.                 88
శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా,
అప్రమేయా స్వప్రకాశా  మనోవాచామగోచరా.             89
చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా,
గాయత్రీ వ్యాహృతిస్సంధ్యా ద్విజబృందనిషేవితా.         90
తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా,
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవ్వనా మదశాలినీ.          91
మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః,
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ  చాంపేయకుసుమప్రియా.           92
కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లా కులేశ్వరీ,
కులకుండాలయా కౌలమార్గతత్పరసేవితా.               93
కుమారగణనాథాంబా తుష్టిః  పుష్టిర్మతిర్ధృతిః ,
శాంతిస్స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ.          94
తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ,
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ.           95
సుముఖీ నళినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా,
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ.             96
వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోవస్థావివర్జితా,
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ.              97
విశుద్ధ చక్రనిలయా22రక్తవర్ణా త్రిలోచనా,
ఖట్వాంగాదిప్రహరణా వదనైకసమన్వితా.                98
పాయసాన్నప్రియా త్వక్ స్థా పశులోకభయంకరీ,
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ.                 99
అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా,
దంష్ట్రోజ్జ్వలా2క్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా.             100
కాళరాత్య్రాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా,
మహావీరేంద్రవరదా రాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ.               101
మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా,
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా.              102
రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా,
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిణ్యంబాస్వరూపిణీ.              103
స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా,
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణా2తిగర్వితా.        104
మేధోనిష్టా మధుప్రీతా బంధిన్యాదిసమన్వితా,
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకిణీరూపధారిణీ.               105
మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రా2స్థిసంస్థితా,
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా.                   106
ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ,
ఆఙ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా.                107
మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా,
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ.                   108
సహస్రదళపద్మస్ధా సర్వవర్ణోపశోభితా,
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ.          109
సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబాస్వరూపిణీ,
స్వాహా స్వధామతిర్మేధాశ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా.       110
పుణ్యకీర్తిః  పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా,
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బర్బరాలకా.           111
విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః ,
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ.              112
అగ్రగణ్యా2చింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ,
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా.             113
తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా,
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ.     114
నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ,
మైత్య్రాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ.            115
పరాశక్తి పరానిష్ఠా ప్రఙ్ఞానఘనరూపిణీ,
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ.         116
మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా,

మహనీయా దయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ.      117
ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా,
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామాకోటికా.             118
కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితా,
శిరఃస్థితా చంద్రనిభా బాలస్థేంద్రధనుఃప్రభా             119
హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా,
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయఙ్ఞవినాశినీ.           120
దరాందోళితదీర్గాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ,
గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః        121
దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ,
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిధిమండలపూజితా.          122
కలాత్మికా కలానాధా కావ్యాలాపవినోదినీ,
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా.                123
ఆదిశక్తిరమేయాత్మా22 పరమా పావనాకృతిః ,
అనేకకోటిబ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా.                124
క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ,
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ.           125
త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాఢ్యా సిందూరతిలకాంచితా,
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా.         126
విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా2వరదా వాగధీశ్వరీ,
ధ్యానగమ్యా2పరిచ్ఛేద్యా  ఙ్ఞానదా ఙ్ఞానవిగ్రహా.               127
సర్వవేదాంతసంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ,
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లుప్తబ్రహ్మాండమండలా.             128
అదృశ్యా దృశ్యరహితా విఙ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా,
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా.     129
ఇచ్ఛాశక్తిఙ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ. 
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠీ సదసద్రూపధారినీ                     130         
అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ,
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా.                   131
అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ,
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా            132
భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా,
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః .                   133
రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా,
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా.                         134
రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగబలేశ్వరీ,
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా.                135
దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ,
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ.                    136
దేశకాలపరీచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ,
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ.              137
సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివ పతివ్రతా,
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ.                138
కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ,
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా.             139
స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ,
సనకాదిసమారాధ్యా శివఙ్ఞానప్రదాయినీ.                       140
చిత్కలా22నందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ,
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ,                    141
మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్దిదా ముక్తిరూపిణీ,
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా.                  142
భవదావసుధావృష్ఠిః పాపారణ్యదవానలా,
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా.                143
భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా,
రోగపర్వతధంభోలిర్మృత్యుదారుకుఠారికా.                       144
మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాసనా,
అపర్ణా చండికా చండముండాసురనిషూదనీ.                  145
క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ,
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్య్రంబకా త్రిగుణాత్మికా.                    146
స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః ,
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యఙ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా.                   147
దురారాధ్యా దురాదర్షా పాటలీకుసుమప్రియా,
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా.              148
వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ,
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ.                   149
మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః ,
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా                     150
సత్యఙ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా,
కపర్ధినీ కలామాలా కామధుక్కామరూపిణీ.                  151
కలానిధిః కావ్యకలా రసఙ్ఙా రససేవధిః ,
పుష్ఠా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా.            152
పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా,
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేధినీ.                     153
మూర్తా2మూర్తా2నిత్యతృప్తామునిమానసహంసికా,
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామిణీ సతీ.                154
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుదార్చితా,
ప్రసవిత్రీ ప్రచండా22ఙ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః .                   155
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠ రూపిణీ,
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః.                156
ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ,
భావఙ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ.                          157
చంధస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ,
ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ.                          158
జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాంతిదాయినీ,
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్ఠా శాంత్యతీతకలాత్మికా.                    159
గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా,
కల్పనారహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా.                  160
కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా,
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ.                         161
అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ,
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా.               162
త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ,
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధా సృతిః.        163
సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా,
యఙ్ఞప్రియా యఙ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ.                164
ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ,
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ.                     165
విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ,
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ.                 166
వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ,
విఙ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా.                     167
తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్ధస్వరూపిణీ,
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ.               168
సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ,
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా.                 169
చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా,
సదోదితా సదాతుష్ఠా తరుణాదిత్యపాటలా.                     170
దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా ధరస్మేరముఖాంబుజా,
కౌలినీ కేవలా2నర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ.                         171
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శృతిసంస్తుతవైభవా,
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః.                   172
విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ,
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ.                173

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ,
పంచయఙ్ఞప్రియా పంచప్రేతా మంచాధిశాయినీ.                 174
పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ,
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ.                  175
ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ,
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా.                    176
బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ,
సుమంగలీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ.                     177
సువాసిన్యర్చనప్రీతా శోభనా శుద్ధమానసా,
బిందుతర్పణ సంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా.                178
దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశంకరీ,
ఙ్ఞానముద్రా ఙ్ఞానగమ్యా ఙ్ఞానఙ్ఞేయస్వరూపిణీ.                   179
యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా,
అనఘా2ద్భుతచారిత్రా వాంఛితార్ధప్రదాయినీ.                   180
అభ్యాసాతిశయఙ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ,
అవ్యాజకరుణామూర్తిరఙ్ఞానధ్వాంతదీపికా                        181
ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యశాసనా,
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసుందరీ.                           182

శ్రీశివా శివశక్త్యైకరూపిణీ లలితాంబికా,  ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః
    ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే, ఉత్తర ఖండే, శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే వ్రీ లలితా సహస్ర నామ
స్తోత్ర కథనం నామ ద్వితీయోధ్యయః
ఓం ఐం –హ్రీం – శ్రీం –ఐం - క్లీం –సౌః – క్లీం – ఐం

           (    టైపు చేసినది :  నా జీవన సహచరి శ్రీమతి పంతుల విజయ లక్ష్మి  )
                                    -------       -------      -------


,