ధన్యవాదాలు లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
ధన్యవాదాలు లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

15, డిసెంబర్ 2009, మంగళవారం

బాపురే !! బాపూ బొమ్మలు !!నా కథకి శ్రీ బాపు వేసిన బొమ్మ.
Posted by Picasa

బాపురే !! బాపూ బొమ్మలు !!శ్రీ బాపు నా కథలకు వేసిన బొమ్మలు
Posted by Picasa

బాపురే !! బాపూ బొమ్మలు !!


ఇవి నా కథలకి శ్రీ బాపు వేసిన బొమ్మలు.
శ్రీ బాపు జన్మ దిన సందర్భంగా వీటిని మీతో పంచుకోవాలనే వేడుకతో వీటిని మీముందుంచుతున్నాను.
ఆ బొమ్మలంటే నాకు నా కథల కన్నా కూడా చాలా యిష్టం !!
Posted by Picasa