15, డిసెంబర్ 2009, మంగళవారం

బాపురే !! బాపూ బొమ్మలు !!నా కథకి శ్రీ బాపు వేసిన బొమ్మ.
Posted by Picasa