15, డిసెంబర్ 2009, మంగళవారం

బాపురే !! బాపూ బొమ్మలు !!


ఇవి నా కథలకి శ్రీ బాపు వేసిన బొమ్మలు.
శ్రీ బాపు జన్మ దిన సందర్భంగా వీటిని మీతో పంచుకోవాలనే వేడుకతో వీటిని మీముందుంచుతున్నాను.
ఆ బొమ్మలంటే నాకు నా కథల కన్నా కూడా చాలా యిష్టం !!
Posted by Picasa