27, జనవరి 2011, గురువారం

పద్య వినోదం


ఈ పద్యం చూడండి:

రజక, కవాటముల్ రహి తప్పి యుండుట
కేమి హేతువో దాని నెఱుఁగ వలయు

ఇల్లును, పామును హీనమై యుండుట
కేమి హేతువో దాని నెఱుఁగ వలయు

పాలిచ్చు పశువును, పక్షియు హీనమై
యుండుట యేమిమో నెఱుఁగ వలయు

సస్యంబు కుమ్మరి సంతోష వర్జమై
యేమిట నుండు నో యెఱుఁగ వలయు

దీని యర్ధంబు చెప్పిన దేశికులకు
నెలలు పండ్రెండు గడువిత్తు నేర్పు తోడ.

పద్య వినోదం. లేదా, వినోద పద్యం. కవి ఈ పద్యంలో కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి, జవాబు తెలిస్తే చెప్పమంటున్నాడు. కావాలంటే వో యేడాది గడువు తీసుకోండని కూడా ఉదారంగా సెలవిస్తున్నాడు.

కవి సంధించిన ప్రశ్నలకు మనం జవాబులు చూద్దామా?

వీటికి అన్నింటికీ వరుసగా జవాబులు ఇవి:

1. ఉతక లేక!
2. కప్ప లేక!
3. చేప లేక !
4. వాన లేక.!

రజకుడు ( చాకలి), కవాటము (తలుపు) రహి తప్పి ఉండడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా? అంటే, కళ తప్పి ఉండడానికి కారణం అడుగుతున్నాడు కవి.

రెండింటికీ ఒకటే జవాబు: ఉతక లేక !
అంటే రజకుడు బట్టలు ఉతక లేక. తలుపు ఉతక ( అడ్డు గడియ) లేక రహి చెడి ఉండడానికి కారణం.

ఇల్లు, పాము దైన్యంతో ఉండడానికి కారణం ప్రశ్నిస్తున్నాడు కవి.

రెండింటికీ ఒకే జవాబు : కప్ప లేక !

అంటే, ఇల్లు కప్ప లేక ( తాళం కప్ప లేక అని కానీ, పై కప్పు కప్ప లేక అనికానీ చెప్పుకో వచ్చును) పాము తినడానికి కప్ప దొరక్క దీనంగా ఉండడానికి కారణం.

పాలిచ్చే పశువు, పక్షి రెండూ విచారంగా ఉండడానికి హేతువేమిటని కవి గారి ప్రశ్న.

జవాబులు రెంటికీ ఒకటే: చేప లేక !

పాలిచ్చే పశువు చేప లేక గిల గిలలాడి పోతుంది. పక్షి చేప దొరక్క విలవిలలాడి పోతుంది.

సస్యము, కుమ్మరి సంతోషం లేకుండా ఉండడానికి కారణం చెప్పమంటున్నాడు కవి.

రెంటికీ జవాబు ఒకటే: వాన లేక !

పంటకి వాన లేక పోయినా, కుమ్మరికి వాన లేక పోయినా గడవదు.

కవి గారు మరీ యేడాది గడువు ఇవ్వడం టూ మచ్ మాత్రమే కాదు, త్రీ మచ్ కూడానూ.
అవునా?