1, జనవరి 2012, ఆదివారం

కొత్త జీవితానికో కొండ గుర్తు !
అందరికీ నూతన సంవత్సర ( 2012 ) శుభాకాంక్షలు ... ... మీ కథా మంజరి.

ప్రతి కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభపు దినాన ( ఆమాట కొస్తే, ప్రతి ప్రత్యేక మైన దినాన కూడా ) మనలో చాలా మందిమి ఏవేవో కొ్త్త నిర్ణయాలు మన జీవితంగురించి తీసుకుంటూ ఉంటాము. ( వాటిని అమలు పరచ గలగడం, లేక పోవడం మన సంకల్ప బలం మీద ఆధార పడి ఉంటుంది. అలాగని కొత్త నిర్ణయాలను సంకల్పించు కోకుండా ఉండ లేం కదా! ఉండ కూడదు కూడా!

ఈ అంశం ప్రధాన ఇతి వృత్తంగా తీసికొని 11.4.1979 లో ఆంధ్ర ప్రభ సచిత్రవార పత్రికలో ప్రచురించబడిన నా కథ తిరిగి కథా మంజరి అభిమానుల కోసం ....