3, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

పద్యానికి సెలబ్రిటీ స్థాయి !తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికన నవ్య వార పత్రికలో తే 8 - 2- 2012 దీ సంచికలో ప్రచురణ.