24, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

చాలుకదా, చెలీ ?!నవ్య వార పత్రిక తే 29-2-2012 దీ సంచికలో ప్రచురణ