22, జూన్ 2012, శుక్రవారం

ఎంచక్కని కల !
ఎంచక్కని కల!
నేరమయ ప్రపంచంలో
ఎన్ని జైళ్ళూ చాలడం లేదు.

            - - -
క్షణ కాలంలో
లోకంలో ఇళ్ళన్నీ జైళ్ళు గానూ,
జైళ్ళన్నీ ఇళ్ళగానూ
మారి పోయినట్టు
గమ్మత్తయిన కల !
అప్పుడు
 ఇళ్ళగా మారిన  జైళ్ళన్నీ,

పసి పిల్లల నవ్వులతో
కళకళలాడి పోయినట్టు,
ఎంచక్కని కల !