21, మే 2013, మంగళవారం

నీ మతం మండా ... పతంజలి కవిత ...
నీ మతం మండా కత్తి పెట్టి దేవుడ్ని

ఒక పోటు పొడిస్తే గానీ

పొడిచి, వాడి నెత్తురు

కళ్ళారా చూస్తే గానీ

నీ మతం నిలబడదు

నీ మొగం మండా

నీ మతం మండా

అప్పటిగ్గానీ నీ మతం నిలబడదు

నీ కాళ్ళు లేని మతం

నీ కళ్ళు లేని మతం

ముక్కూ మొగమూ లేని నీ

కదల్లేని మతం

( నీ పొగ మూజూడా)

అసియ్యకరమైన

నీ మతం ప్రాకటానికి

భగవంతుడి కళేబరం కావాలి

అది బలిసి పుర్రెల పూలు పూయడానికి

నరమాంసపు టెరువు కావాలి

ఛీ !

నువ్వూ నీ మతమూ

నీ మతమూ నువ్వూనూ

ఛీ ! ఛీ !