18, జూన్ 2013, మంగళవారం

తిరుపతి వేంకట కవులు .. పాండవోద్యోగ విజయాలు .. కొన్ని పద్యాలు .. భావాలతో ...