29, మార్చి 2014, శనివారం

పద్యా లొక పన్నెండు ... ఉగాది శుభాకాంక్షలతో ...

సాహితీ మిత్రు లందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ! ...

మీ ... కథా మంజరి.

ఉగాది సందర్భంగా ఒక కానుక. మీ కోసం రసవంత మయిన మంచి తెలుగు పద్యాలు వివరణలతో ఒకే చోట ...


వీటిలో కొన్ని లోగడ తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు అనే శీర్షికన నవ్య వార పత్రికలో వెలువడ్డాయి.

ప్రస్తుతం ఇదే శీర్షిక తేనె లొలికే తెలుగు పద్యం పేరుతో ఆంధ్ర భూమి మాస పత్రికలో వెలువడుతోంది ...

వాటి లోనుండి ఓ డజన్ ఒకే చోట ... ( ఏ పద్యం చూడా లనుకుంటే దాని మీద నొక్కి చూడండి )

1.ఏమి తపంబు సేసెనొకొ ! ....
సోతన భాగవతం


2. శివుడిటు రమ్మటంచు ...
చేమకూర వేంకట కవి విజయ విలాసం


3. తగిలి మదంబుచే ...
మారద వెంకయ్య భాీస్కర శతకం

4. అంకముఁజేరి శైల తనయాస్తన ...
అ్లసాని పెద్దన మను చరిత్ర


5. కారే రాజులు రాజ్యముల్ కలుగవే ?
పోతన భాగవతం.

6. నానాసూన వితాన వాసనల ..
రామరాజ భూషణుడు వసు చరిత్ర


7. ఆతప భీతి నీడలు రయంబున ...
నన్నె చోడుడు కుమార సంభవం


8. కటకట లక్ష్మణా !
కంకంటి పాపరాజు  .. ఉత్తర రామాయణం

9. అజినాషాడ ధరుండు ...
శ్రీనాథుడు హర విలాసము

10. చింతా శల్యము వాసెనే ?
తిక్కన మహా భారతం

11. అదిగో ద్వారక !
తిరుపతి వేంకట కవులు పాండవోద్యోగం

12.నుతజల పూరితంులగు నూతులు ..
నన్నయ మహా భారతం.