15, నవంబర్ 2009, ఆదివారం

బడికి సెలవు

బడికి సెలవు
అక్షరాల గుడికి సెలవు
బెత్తాల ఏలుబడికి సెలవు
పంతుళ్ళ పెత్తనాలకి సెలవు.

పూల బస్తాల రవాణా చేస్తునట్టు -
ఆటోలు, రిక్షాలూ -
వాటికి సెలవు.

టిఫిన్ బాక్సులకు సెలవు
వాటరు బాటిళ్లకు సెలవు

పుస్తకాల సంచీలకి
యూనిఫారాలకీ సెలవు

బడికి సెలవు
మోయలేని పెను భారాలకు సెలవు

సెలవుల్లో మూతబడిన బడి ఎలా ఉంటుందో?
పిట్టలెగిరి పోయినట్టి
వట్టి చెట్టులాగానో !
గల గలమని జల జలమని
పారే నీరింకిన ఏటి చాలు లాగానో!!

సందడి తగ్గిన పెళ్లి పందిరి
చందంగా ఉంటుందా? బడి!
ఎలా ఉంటుందో,మా బడి -సెలవుల్లో!!

బడిలో మొక్కల చుట్టూ ఎగిరే
మా రంగు రంగుల నేస్తాలు
అందమైన సీతాకోక చిలుకలు!!

ఎంత బెంగ పడ్డాయో! ఎచటి కెగిరిపోయాయో!
ఎక్కడికో ఎగిరిపోయి, ఇక్కడికే వస్తాయా?

ఆట స్థలం మా కోసం
ఆత్రంగా చూస్తుందో, అయ్యో , అనుకుంటుందో?

బడి గంటలు సడి చెయ్యక
మూగబోయి ఉన్నాయో, మా
ఆగమనం కోసం మూగ నోము పట్టాయో
ఎలా ఉంటుందో మా బడి సెలవుల్లో!!

సెలవుల పిమ్మట తెరిచిన
బడి ఎలా ఉంటుందా?

కొత్త నీరు చేరినట్టి
కొలను లాగా ఉంటుంది!

గుత్తులుగా పూసినట్టి
కొమ్మలాగా ఉంటుంది !

ఎగిరే రాయంచ లాగా
ఎంతో బాగుంటుంది !

విరిసే హరివిల్లు లాగ
వింత వింతగా ఉంటుంది
కురిసే చిరు జల్లులాగా
మురిపెంగా ఉంటుంది !!


ఆకాశవాణి.. విశాఖపట్నం కేంద్రం నుండి తే .. 7-6-2004 న ప్రసారం