18, నవంబర్ 2009, బుధవారం

నగరం

నగరం
వేగమయ జీవితం
ఏక్సిలేటరు లో వినిపిస్తుంది.
ఏక్సిడెంటు లోకనిపిస్తుంది.