11, డిసెంబర్ 2009, శుక్రవారం

అమ్మాయి పెళ్ళి చేయ బోతున్నారా ? ఏయే సామాన్లు సమకూర్చు కోవాలో అని సతమత మవుతున్నారా? నో టెన్షన్ ...
శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు
వివాహ సమయంలో వరుసగా జరిపించే కార్యక్రమాలు, వాటికి సమకూర్చుకో వలసిన సామగ్రి
1. ఎదురుకోలు సన్నాహం : ఇది మగ పెళ్ళి వారు  కళ్యాణ మండపానికి తరలి వచ్చినప్పుడు జరిపించే విధి.
మగ పెళ్ళి వారు రాగానే ఒక కొత్త స్టీలు పళ్ళెంలో క్రింది సామగ్రి ఉంచి యిస్తారు:
పసుపు,కుంకుమ,బ్రష్. పేష్టు,అద్దం,దువ్వెన, పౌడరు,సబ్బు,సెంటు, కాటుక,తిలకం,(మేకప్ బాక్స్) నేప్కిన్.
(అక్షతలు,గంధం, హారతి కర్పూరం , పసుపు సున్నం కలిపిన నీళ్ళు సిద్ధం చేసుకోవాలి.)
2.స్నాతక వ్రతం : కావలసిన సామగ్రి: పసుపు, కుంకుమ,అగరు వత్తులు,కర్పూరం,తమలపాకులు100, చెక్కలు,50గ్రా. కొబ్బరి బొండాలు2,
కొబ్బరు కాయలు2, ధాన్యం 1 కేజీ, బియ్యం 3 కేజీలు, వరిపిండి పావు కేజీ, ఆవు నెయ్యి పావు కేజీ,వత్తులు, ప్రమిదలు8 (చిన్నవి) , గంధం, పన్నీరు, గావంచాలు2,అరటి పళ్ళు 3 డజన్లు, వరునికి చెప్పుల జత, గొడుగు, చేతి కర్ర, అద్దం, దువ్వెన, కాటుక భరిణె, నలుగు పిండి పావు కిలో. పువ్వులు, చిన్న పువ్వుల దండ, 1 పెళ్ళి పీట, 2 పీటలు, ఒక బేసినుతో యిసుక, హోమం పుల్లలు 2 కట్టలు, కర్ర పేళ్ళు, విసనకర్ర, అగ్గి పెట్టె, 3 స్టీలు గ్లాసులు, 2 పళ్ళేలు, 2 చిన్న యిత్తడి గిన్నెలు మామిడి కొమ్మలు
పెండ్లి కుమారుని బట్టలు
3.తోట ఉత్సవం : పసువు పావు కిలో, కుంకుమ పావు కిలో, అగరు వత్తులు, కర్పూరం, తమలపాకులు100, గ్రా. చెక్కలు100 గ్రా . బుక్కా,భర్గుండ, పటుక బెల్లం, 2 పెద్ద కర్పూర హారాలు, తగినన్ని చిన్న కర్పూర హారాలు, సెంటు, లవండరు, గంధం, అక్షతలు, గంధం గిన్న, పన్నీరు బుడ్డి,
2 పానకం బిందెలు, 2 కొత్త గ్లాసులు, 1కిలో పంచదార పానకం,అరటి పళ్ళ గెల, వివాహ పత్రిక, పువ్వులు,మామిడి కొమ్మలు, అగ్గి పెట్టె.
తోట ఉత్సవంలో పెట్ట వలసిన బట్టలు.
4.అంకురార్పణ : పసుపు, కుంకుమ, అగరుబత్తులు, కర్పూరం తమలపాకులు,25, చెక్కలు 25 గ్రా. బియ్యం 2 కిలోలు,
పాలికలు 6, ప్రమిదలు 10, పుట్టమన్ను, నవధాన్యాలు, కొత్త దారపు రీలు, గంధం, దీపం, ఒత్తులు, ఆవు నెయ్యి,పావు కిలో, అరటి పళ్ళు ఒక డజను, కొబ్బరి కాయ, కొబ్బరి బొండాం, పెసర పప్పు పావు కిలో, అప్పడాలు2 ఒడియాలు2 మామిడి కొమ్మలు, కొబ్బరి కురిడీలు2, సన్నికల్లు, పొత్రం, ఒత్తుల పేకెట్టు, ఇంట్లోవి 3 గ్లాసులు, 3 చెంబులు, దేవుని ఫోటో, దీపం కుందెలు, 2 , చిల్లర పైసలు, పీట మీద వెయ్యడానికి గావంచా. అగ్గి పెట్టె. మామిడి కొమ్మలు.
5. గౌరీపూజ : గౌరీ గంప, బియ్యం 5 పావులు, పసుపు కొమ్ములు, కొబ్బరు బొండాం, దీపం, కుంకుమ భరిణె, గంధం చెక్క, గుమ్మడి పండు, అగరు బత్తులు, మామిడి కొమ్మలు, తమలపాకులు25 చెక్కలు
6. లగ్నము : పసుపు పావు కిలో, కుంకుమ పావు కిలో, పసుపు కొమ్ములు పావు కిలో, అగరు వత్తులు, కర్పూరం, తమలపాకులు, 100, చెక్కలు 100 గ్రా. తలంబ్రాల బియ్యం 1 కిలో,
కాళ్ళు కడుగు పళ్ళెం, చెంబు, తెర సెల్లా దుప్పటి, మధు పర్కాలు, గుమ్మడి పండు, 5 కాయలుండే కొబ్బరి కాయల గుత్తి, అరటి పళ్ళ గెల, బెల్లం దిమ్మ (చిన్నది),
సిద్ధం చేసుకోవలసిన ఇతర సామగ్రి: జీల కర్రబెల్లం నూరిన ముద్ద, వెండి జంద్యం, నల్ల పూసలు, మంగళ సూత్రాలు, వెంటి మట్టెలు, దారపు రీలు,
చుట్టు ఉంగరం, పువ్వులు, పెద్ద సైజు పువ్వుల దండలు2, పాలు,
చిన్న ప్రమిదలు6, జ్యోతి దీపాలకు నలుగు పిండి పావు కిలో, ఆవు నెయ్యి పావు కిలో, గౌరీ గంప, గంధం చెక్క, పేలాలు, హోమం పుల్లల కట్టలు2 కర్ర పేళ్ళు, వరిపిండి 100 గ్రా,
సన్నికల్లు, పూజు, పెళ్ళి పీట, కర్పూర హారాలు, హారతికి కర్పూరం,
ఒడి కట్టు చీర,వెండి గిన్నె, కంద దుంప, గంధపు చెక్క, ఉయ్యాల చీర, బొమ్మ, ఆభరణం చీర(నగ చీర),
అప్పగింతల బట్టలు, తెరసెల్లా, అలక పానుపు దుప్పటి, బకెట్ (స్టీలుది), తాడు, దొంగవిల్లి గిన్నె (వెండిది),
దంపతుల తాంబూలాలకి 10 కొబ్బరి బొండాలు
స్థాలీపాకం గిన్నె (చిన్న యిత్తడి గిన్నె), చిల్లర డబ్బులు, మామిడి కొమ్మలు, అగ్గి పెట్టె. పీటల మీద గావంచా.
తగువు : తగువులో యిచ్చే స్వీట్లు. అప్పడాలు, ఒడియాలు, అరిసెలు, అటుకులు
హోమం : చిన్న ఇత్తడి గిన్నెలు4 హోమం పుల్లలు, ఆవు నెయ్యి
పై వస్తువులన్నీ కార్యక్రమాల వారీగా Packets కట్టుకుంటే గాభరా ఉండదు.కొన్ని common వస్తువులు ex. పెళ్ళి పీట, పూజు. సన్నకల్లు, పూల దండలు లాంటివి Packets లో కట్టలేం కనుక వేరే సిద్ధం చేసుకోవాలి.
వీటిలో సన్నికల్లు, పెళ్ళి పీట, పూజు లాంటివి కేటరర్ తెస్తాడేమో అడగాలి.ఐతే, కేటరర్ పై వాటిలో తాను సమకూరుస్తానని చెప్పిన వస్తువుల గురించి అడిగి, అతని చేతనే భోజనాల మెనూ రాసుకునేటప్పుడే అతను తెస్తానన్న వస్తువుల జాబితా కూడా ఖాయం చేసుకుని Note చేయించాలి.
పెండ్లి రాట వేసేటప్పుడు కాపెంవలసిన సామగ్రి.
పసుపు, కుంకుమ, అగరు బత్తి కట్ట, అరటి పళ్ళు 2 డజన్లు, తమలపాకులు 50, చెక్కలు 50గ్రా. కర్పూరం 2తు. పసుపులో ముంచిన తెల్లని వస్ర్తం, పెద్ద దారపు రీలు, నవధాన్యాలు, పాలు అర లీటరు, పంచ లోహాలు (మంచి ముత్యం, పగడం,బంగారం, వెండి, రాగి కానీ) , విచ్చు రూపాయలు, చిల్లర పైసలు తగినన్ని,
పందిరి రాటకు : నేరేడు కొమ్మ, పాల కొమ్మ, భరిణి కొమ్మ,
మామిడాకులు, కొబ్బరి కాయ1
0 0 0
పై విధంగా ఆయా సందర్భాలలకి గాను సమకూర్చుకో వలసిన మరియు packets కట్టడానికి కావలసిన మొత్తం వస్తువుల జాబితా యిది :
ABSTRACT
పసుపు
కుంకుమ
కొబ్బరి బొండాలు 15
కొబ్బరి కాయలు 5
5కొబ్బరి బొండాల గుత్తి ఒకటి.
ఆవు నెయ్యి
అరటి పళ్ళ గెలలు 2 (లగ్నానికి, ఇతరాలకు)
చిన్న బెల్లం దిమ్మ
మొత్తం అన్ని కార్యక్రమాలకి గాను బియ్యం 16 కిలోలు
తగువు సామాను (మీద రాసిన విధంగా) గుమ్మడి పండు పసుపు కొమ్ములు
పెండ్లి పీట, సన్ని కల్లు, పూజు, పొత్రం ,చిన్న పీటలు2
కొత్త స్టీలు పళ్ళెం (పైన రాసిన విధంగా ఎదురుకోలు సామగ్రి)
కాళ్ళు కడుగు పళ్ళెం. చెంబు,
గ్లాసులు2 పానకం బిందెలు2 పానకం
హామానికి ఇత్తడి గిన్నెలు2
స్టీలు బకెట్, తాడు, వెండి దొంగ విల్లి గిన్నె, వడి కట్టు గిన్నె,బొమ్మ, గంధం చెక్క, హోమం పుల్లలు, పుట్ట మన్ను, వరిపిండి, పేలాలు, ప్రమిదలు, పాలికలు , ఉత్తర జంద్యం,ఒత్తులు,కుందులు , కుంకుమ భరిణె, ఎదురుకోలు సామాను, నలుగు పిండి, గౌరీ గంప, పువ్వులు, పూల దండలు (పెద్దవి2 లగ్న సమయానికి) చిన్న పూల దండ (స్నాతకానికి)
కర్సూర హారాలు 4 (పెద్దవి) చిన్న కర్పూర హారాలు తగినన్ని,
కంద దుంప, హామానికి పుల్లలు, బేసినుతో ఇసుక,విసన కర్ర, దేవుని ఫొటో, అద్దాలు 2 దారపు రీళ్ళు పెద్దవి2
జీలకర్ర,బెల్లం నూరిన ముద్ద. మంగళ సూత్రాలు, నల్ల పూసలు.
పన్నీరు బుడ్డి, లవండరు, సెంటు, బుక్కా భర్గుండ, చిన్న కర్పూర హారాలు, వివాహ పత్రిక, పటిక బెల్లం ధాన్యం, స్నాతకం సమయంలో అవసరమయితే, ( యివ్వాల్సి వస్తే) ఓ పాత లుంగీ
గొడుగు. చెప్పుల జత, చేతి కర్ర, వెండి జంద్యం, మట్టెలు, మంగళ సూత్రాలు, నవ ధాన్యాలు, కుందులు, ఇంట్లోవి గ్లాసులు, చెంబులు, చిల్లర పైసలు, పంచ లోహాలు, మామిడాకులు. పాలు, పెండ్లిరాట సామాను, పెండ్లి రాట కొమ్మలు. తమలపాకులు, చెక్కలు, అగరబత్తులు వగైరా పూజ సామాను ...
మొత్తం స్నాతకం,అంకురార్పణ,గౌరీ పూజ, లగ్నం, తలంబ్రాలు, స్థాలీ పాకం కార్యక్రమాలకి గాను బియ్యం సుమారుగా 16 కిలోలు.
అక్షతలు అన్ని వేడుకలకూ తగినన్ని.
సమకూర్చు కోవలసిన బట్టల వివరాలు :
వీటిలో మగ పెళ్ళి వారు, ఆడ పెళ్ళి వారు ముందు అనుకున్న విధంగా బట్టలని సమకూర్చు కోవాల్సి ఉంటుంది.
పెళ్ళి కుమార్తెకి పట్టు చీరలు
తోట లాంఛనం బట్టలు
అప్పగింతల బట్టలు
ఇవి కాక - ఆడ పెళ్ళి వారు సిద్ధం చేయాల్సినవి:
పెండ్లి పీటల మీదకి గావంచాలు
మధుపర్కాలు
తెర సెల్లా దుప్పటి
అలక పానుపు దుప్పటి
ఒడికట్టు చీర
ఉయ్యాల చీర
పురోహితునికి చీర, పంచెల చాపు.
N.B పెండ్లి చేయించే పురోహితుని చేత పెండ్లికి కావలసిన జాబితా రాయించి, పై వాటితో సరిచూసుకోవాలి.
మన తాహతు బట్టి, వేడుకను బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి , ఆచారాన్నిబట్టి పై జాబితాలో మరి కొన్ని వస్తువులు చేరనూ వచ్చు, తగ్గనూవచ్చు, మార్పు చెందనూ వచ్చు... ఎలాగంటే ... వెండి వస్తువులబదులు బంగారం వస్తువులు పెట్టుకో వచ్చు కదా ? ... అలాగే, మనసాంప్రదాయాలను అనుసరించి కూడా మారే అవకాశం లేకపోలేదు...ఏమయినా ... పురోహితుని అడిగి , దీనితో చెక్చేసుకోమని సూచన ...బ్రాహ్మణ శాఖలలో ఇది చాలా మందికిసుపరిచితమైన జాబితాయే ... ఏతావాతా , ఇది బ్లాగులో పెట్టడంకేవలం నా సరదా కొద్దీ మాత్రమేనండోయ్ ...
మంగళం మహత్
శ్రీ శ్రీశ్రీ