21, ఫిబ్రవరి 2011, సోమవారం

శరణు !శరణు !!


మాతృభాషా దినోత్సవ సందర్భంగా నవ్య దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో వచ్చిన నా కథ మరొక్కసారి.