28, డిసెంబర్ 2011, బుధవారం

చెప్పుకోండి చూద్దాం ! - 2


గతంలో ఇలాంటి చిత్ర సమస్యే ఒకటి ఇస్తే, కొంచెం సుళువుగా ఇవ్వొచ్చు కదా ! అని కోప్పడ్డారు.
అంచేత ఇప్పుడు మరీ సుళువుగా ఇచ్చాను. ( మరీ పీ.జీ నుండి కే.జీకి దిగిపోయానేమో)

సమస్య సుళువైనది కనుక క్లూ ఇవ్వడం అనవసరం.

1.చిత్రాలు వరుసగా లేవు. వాటి ఆధారంగా పద్యాన్ని పోల్చుకోండి.
2. ఒకే చిత్రాన్ని అవసరార్ధం మరోమారు ఉపయోగించు కోవచ్చును.
3. చిత్రాన్ని పూర్తిగా కానీ, చిత్ర భాగాన్ని కానీ ఉపయోగించు కోవడం మీ ఇష్టం.