2, డిసెంబర్ 2011, శుక్రవారం

అంతా బూతేనా ? !


కవి చౌడప్ప పేరెత్తితే చాలును, థూ ... అంతా బూతు ! అనెయ్యడం తెలిసిన విషయమే.

చౌడప్ప నిజంగా అన్నీ బూతు పద్యాలే రాసాడా ? కాదనే చెప్పాలి. అందుకే మన సాహిత్య కారులు కవుల చరిత్రలు రాస్తూ కవి చౌడప్పకు సముచిత స్థానమే ఇచ్చారు.

కంద పద్యాలలో రచించాడు కవి తన చౌడప్ప శతకాన్ని. కవికి తనలా వేరొకరు కంద పద్యాలను రాయ లేరనే ఆత్మ ప్రత్యయం ఎక్కువ. అందుకే ఎంత థీమాగా చెప్పాడో చూడండి:

ముందుగ చను దినములలో

కందమునకు సోమయాజి ఘనుడందురు నే

డందరు నను ఘనుడందురు

కందమునకు కుందవరపు కవి చౌడప్పా.

భావం : పూర్వం రోజులలో కందపద్య రచనకు తిక్కన గారిది అందె వేసిన చేయి అంటారు. ఇవాళ నన్ను కంద పద్య రచనలో ఘనుడినని అంటారు.

కందము నీవలె జెప్పే

యందము మరిగాన మెవరియందున గని సం

క్రందన యసదృశనూతన

కందర్పా ! కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: నీలా ఇంత అందంగా కందం చెప్పడం మరెవరికీ చాతకాదయ్యా ! నువ్వు ఇంద్రునితో సమానమైన నూతన మన్మథుడివి సుమీ ! అని కవి తన గురించీ, తన కంద పద్యం గురించీ చెప్పాడు.

కందముల ప్రాసగణయతు

లందముగా కవిత నెందరల్లరు విను నీ

కందంబులు రససన్మా

నందంబులు కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: గణాలూ, యతులూ ,ప్రాసలూ కుదిరేలా చూసుకుని ఎందరు కంద పద్యాలను అల్ల లేదు ?

కాని, నీ కందాలు మాత్రం మహా రుచికరంగా భేషుగ్గా ఉంటాయి సుమీ !

నా నీతి వినని వానిని

భానుని కిరణములు మీద బారని వానిన్

వానను తడియని వానిని

గాననురా కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ఈ కవికి ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం అంటే, తను చెప్పే నీతులు వినని వాడూ, ఎండ వేడిమి తగలని వాడూ, వానలో తడవని వాడూ ఎవడూ ఉండడు. అలాంటి వాడిని తను చూడ లేదుట !

తెలుగులో పచ్చి బూతు కవిగా ముద్ర పడి పోయిన చౌడప్ప బూతులూ, అశ్లీల శృంగారం పెచ్చు మీరిన పద్యాలు రాయక పోలేదు. అయితే రాసిన వన్నీ బూతులే కావు. చక్కని నీతి పద్యాలూ మిక్కుటంగానే ఉన్నాయి.

హాస్యం కోసం బూతాడక తీరదనుకునే రోజుల వాడు మన కవి.

నీతులకేమి యొకించుక

బూతాడక దొరకు నవ్వు పుట్టదు ధరలో

నీతులు బూతులు లోక

ఖ్యాతులురా! కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: నీతులు చెప్పడానికేం ! ఓ ! చాలా ఉన్నాయి. కానీ కొంచెమయినా బూతు మాటలు పలుకక పోతేనవ్వు పుడుతుందిటయ్యా ? రాజులను నవ్వించాలి కదా ! నీతులు, బూతులు రెండూ సమానమైన లోకఖ్యాతికరాలే కదా !

పది నీతులు పదిబూతులు

పది శృంగారములు గల్గు పద్యము సభలన్

చదివిన వాడే యధికుడు

కదరయ్యా కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: పది నీతులు, పది బూతులు , పది శృంగార పద్యాలు సభలో చదివిన వాడే గొప్పవాడు కదా.!

ఛీ ! బూతు ! అంటూ ముఖం వికారంగా పెట్టే వాళ్ళకి కవి ఓ గట్టి చురకే వేసాడండోయ్ !

బూతని నగుదురు గడు తమ

తాతలు ముత్తాత మొదలు తరముల వా

రే తీరున జన్మించిరొ !

ఖ్యాతిగ మరి కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ఛీ ! పచ్చి బూతు ! అన్న వాళ్ళే ఆ బూతుని నవ్వుతూ వింటారు. వాళ్ళ తాతముత్తాతలు బూతు లోంచి కాక పోతే మరెలా పుట్టుకొచ్చారు ?

జానపదులలో విస్తారంగానూ, నాగరికులలో రవంత అరుదుగానూ వినిపిస్తూ, నిఘంటువులలో ఎక్కడో మారుమూల బిక్కు బిక్కుంటూ ఉండే బూతు మాటలను ఈ కవి నిర్భీతిగా, ఏ మొఖమాటాలకీ తావు లేకుండా, గుట్టూ మట్టూ లేకుండా చాలా పద్యాలలో వాడిన మాట నిజమే అయినా, చౌడప్ప వన్నీ బూతు పద్యాలే కావు. చక్కని కందాలూ, ఎంచక్కని వృత్త పద్యాలూ చాలా ఉన్నాయి.

నీచులనూ, నీతి బాహ్యులనూ, మేక వన్నె పులలనూ, కుహనా మేథావులనూ, ఈ కవి ఏ శషభిషలూ లేకుండా జలకడిగి పారేస్తాడు.

చూడండి:

వేడుక పడి వినవలెనా

దోడు కవిత్వంబునైన తులువ నలువురన్

గోడిగము సేయు వాడే

గాడిదరా ! కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: కవిత్వాన్ని చదవాలి. చక్కగా ఆస్వాదించాలి. అంతే కానీ దానితో నలుగురినీ హేళన చెయ్య కూడదు. అవమానించ కూడదు. అలా చేసే వాడు తుంటరి గాడిద !

ఇయ్యా యిప్పించ గల

యయ్యలకే గాని మీస మన్యుల కేలా ?

రొయ్యకు లేదా మీసము

కయ్యానకు కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ఇచ్చే వాడికీ, ఇప్పించగల వాడికీ మీసాలు ఉండాలి. కానీ మిగతా పనిమాలిన వెథవలందరికీ మీసాలెందుకూ దండగ ! రొయ్యకు బారెడు మీసం ఉంటుంది ! ఎందుకూ !

మునుపాడి వెనుక లేదను

పెను గొంటె గులాము నోరు పీతిరి గుంటే

యనిఘనుడు సత్య వాక్యమె

గన వలెరా కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ముందు ఇస్తానని మాట యిచ్చి , తరువాత లేదు పొమ్మంటాడే, వాడి నోరు అశుద్ధం గొయ్యితో సమానం ! ఈ మాటలు పూర్తిగా నిజం.

పెద్దన వలె కృతి చెప్పిన

పెద్దన వలె ; నల్ప కవిని పెద్దన వలెనా ?

ఎద్దన వలె, మొద్దన వలె

గ్రద్దన వలె కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: అల్లసాని పెద్దన లాగా కవిత్వం చెప్పిన కవినే పెద్ద అనాలి కానీ, తక్కిన పనికి మాలిన కవులని అందరినీ పెద్ద అనాలా ? ఎద్దనాలి. మొద్దనాలి. గ్రద్ద అనాలి.

కీలెరిగి వాత పెట్టడ మంటే ఇదే కాబోలు.

తులసీదళముల హరిపద

జలజంబుల పూజసేయు సరసుల యమ దూ

తలుజూచిఏమి చేయం

గలరప్పా కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: హరి పాద పద్మాలకు తులసీ దళాలతో పూజ చేసే వాడిని యమ దూతలు కూడా ఏమీ చెయ్య లేరు !

పరవిత్తము గోమాంసము

పరసతి తన తల్లి యనుచు భావించిన యా

నరుడు నరుండా రెండవ

కరిరవదుడె కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: పరుల సొమ్ము గోమాంసంతో సమానంగానూ, పరుల భార్యలను తల్లితో సమానంగానూ ఎవడయితే చూస్తాడో, వాడు అపర నారాయణుడే !

వానలు పస పైరులకును

సానలు పస వజ్రములకు సమరంబులకున్

సేనలు పస మృగజాతికి

కానలు పస కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: పంటలకు వానలే పస. సానపట్టడం వల్ల వజ్రాలు కాంతితో మెరుస్తూ ఉంటాయి. యుద్ధాలకి సేనలు తగిన బలం. జంతువులకు క్షేమకరమయిన తావులు అవడులే.

పులి నాకి విడుచు దైవము

గల వానికి దైవ బలము గలుగని వేళం

గలహించి గొఱ్ఱె కరచును

కలియుగము కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: దేవుని దయ ఉంటే, పులి కూడా వాడిని ఏమీ చేయదు. అలా తడిమి వదిలేస్తుంది. దైవ బలం లేక పోతే, గొఱ్ఱె కూడా కరుస్తుంది ! కలి కాలపు వింత అంటే ఇదే !

పాండవు లిడుమల బడరే

మాండవ్యుడు కొరత బడడె మహి ప్రాకృత మె

వ్వండోపు మీరి చనగ న

ఖండిత యశ కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకొన్నంత ! పాండవులు ఎన్న కష్టాలు అనుభవించ లేదు ? మాండవ్య ముని కొరత పడ లేదూ ! పూర్వ జన్మలో చేసిన పాపాలు తప్పించు కోవడం ఎవరి తరమూ కాదు.

ఆడిన మాటను తప్పిన

గాడిద కొడకంచు తిట్టగావిని మదిలో

వీడా ! నా కొడుకని యేడ్చెను

గాడిదయును కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ఆడిన మాటను తప్పిన వాడిని గాడిదా ! అని తిడితే వీడా నా కొక కొడుకు ! అని గాడిద కూడా ఏడిచిందిట !

మూలిక క్రియ కొదిగినదే

నాలుక సత్యంబు గలదె నడిపిన వాడే

యేలిక వరమిచ్చినదే

కాళికరా ! కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: మందుకు పనికొచ్చేదే మూలిక. సత్యం పలికేదే నాలుక. చక్కగా పాలించే వాడే ఏలిక. వరమిచ్చేదే దేవత !

కుటుంబ వ్యవస్థ పట్ల కవి చౌడప్పకి ఎంత గౌరవమో చూడండి:

తన సతి యిడగా మనుమలు

తనయులు తలిదండ్రులన్న దమ్ముల్ బంధుల్

దినదినములు భుజియించుట

ఘనవిభవము కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: భార్య వడ్డిస్తూ ఉంటే, మనుమలు, తల్లిదండ్రులూ, అన్నాదమ్ములు, బంధువులూ అందరూ కలిసి రోజూ భోజనం చెయ్యడం ఎంత వైభవంగా ఉంటుందో కదా !

సరసము చతురోపాయము

హరి భక్తియు శాంత గునము నర్థుల పట్లన్

పరమౌ చుపకారము విను

కరుణాకర కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: సరసం, చతురోపాయం, హరి భక్తి, శాంత గుణం, ఉపకార బుద్ధి కలిగి ఉండాలి.

సీమ దయా పరుడేలిన

క్షేమంబగు దోసకారి సీమేలినచో

క్షామంబగు నతడేలే

గ్రామంబున కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: దయాపరుడైన వాడు నేలను పరిపాలిస్తే అంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. దుర్మార్గుడు పాలిస్తే అంతటా కరువే .

చౌడప్ప కవి వర్గ దృక్పథం ఎలాంటిదంటే,

ఎన్నగల యడవి మృగముల

కన్నీరేమైన వేటగానికి ముద్దా ?

నన్నాపు దొరకు బీదల

కన్నీరును కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: వేట గాడికి అడివి జంతువు కన్నీళ్ళు ముద్దా యేమిటి ? వాటికతడు కరిగి పోతాడా ? అలాగే దోచు కునే దొరకు పేదవారి కన్నీళ్ళు ముద్దొస్తాయా ?

చౌడప్ప వృత్త పద్యాలలో మచ్చు కొకటి చూడండి:

ఆసలజేరి దుర్గుణ గణాఢ్యుని దాత వటంచు వేడినన్

మీసలము దువ్వుచున్ దిశల మీదన చూచుచు దుర్మథాంథుడై

మీసము నియ్య లేని నలు విత్త గులాము కీర్తి చేరునా ?

భూసుర వర్య కుందవర భూషణ చౌడ కవీశ్వరోత్తమా !

భావం: దుర్మార్గుడిని మన ఆశ కొద్దీ దాతవు అని వేడుకొంటే యేమవుతుంది ? మీసాలు మెలి త్రిప్పుతాడు. పైకీ కిందకీ చూస్తాడు. వీసం కూడా ఇవ్వడు. ఆ వెధవకి ఏం కీర్తి వస్తుంది చెప్పండి

కావాలనే చాలా బూతు పద్యాలు చెప్పాడు. అలాగే చాలా నీతులూ చెప్పాడు. ఆ సంగతి కవి ఇలా స్పష్టం చేస్తున్నాడు:

బూతులు కొన్నిట కొన్నిట

నీతులు చెప్పితి బుధులు నీతులబూతుల్

బూతుల మెచ్చందగు నతి

కౌతుక మతి కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: నా పద్యాలలో కన్నింట నీతులు చెప్పాను. అలాగే, కొన్నింట బూతులూ చెప్పాను. తెలివైన వాళ్ళు నేను చెప్పిన నీతులతో పాటు ఆ బూతులనీ మెచ్చు కోవాలి సుమా !

చౌడప్ప కవి దెబ్బ ఎలాంటిదంటే ....

కాకులు వేవేలొక్క తు

పాకి రవము విన్న నులికి పడవా మరి ! నా

ఢాకకు తగు నాలాగే

కాకవులును కుందవరపు కవిచౌడప్పా.

భావం: ఒక్క తుపాకి చప్పుడు వినగానే వేల కొద్దీ కాకులయినా సరే తుర్రుమంటూ ఎగిరి పోతాయ్ ! కదా ! అలాగే, కువులు కూడా నా దెబ్బకు అదిరి పోవలసినదే !

ఏం పెంకెతనం !

ఈ టపా రాసి post చెయ్య బోతూ ఉంటే వచ్చేడు మా తింగరి బుచ్చిగాడు. వస్తూనే వంటింటి వాసలనలని పసి కట్టేసి, ఇవాళ టిపిను పెసరట్లలా ఉందే ! అని సంతోషంగా నవ్వీసి , నేను రాసినదంతా చదివేడు.

‘‘ ఛ ! నువ్వు కూడా ఇంత దిగజారి పోతా వనుకో లేదు. నీ దిక్కుమాలిన కథా మంజరి బ్లాగులో ఇంత కాలం ఏవో పద్యాలూ, శ్లోకాలూ పెడుతూ నీ చేతి దురద తీర్చు కుంటున్నావంటే పోనీ లెమ్మను కున్నాను.. చివరకి ఈ అప్ప కవిగాడి పద్యాలు పెట్టే స్థితికి వచ్చేవన్నమాట !’’

అంటూ ఘాటుగా విమర్శించాడు. నేను కొయ్యబారి పోయేను.

వాళ్ళక్కయ్య ( సొంత సోదరి కాదు లెండి. వరసకి అక్కయ్య. అదీ వాడు కలుపుకొన్న వరసే)

పెసరట్టూ, ఉప్మా టిఫిను పెట్టి, కమ్మని కాఫీ ఇస్తే తాగి నిమ్మళించేడు.

అప్పుడన్నాడు: ‘‘ హు ! నీ ఏడుపేదో నువ్వు ఏడువ్. నాకెందుకు గానీ, ఆ అప్ప కవిగాడి మిగతా పద్యాలన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయ్ ?!’’ అన్నాడు సూటిగా.

ఈ మారు నిఝంగానే ( ఒక మేజా బల్ల చేయించు కోడానికి సరిపడేటంతగా ) కొయ్యబారి పోయేను.