2, మే 2012, బుధవారం

కపట వటువు కొంటెదనం !
( నవ్య వార పత్రిక 15.2.2012 దీ సంచికలో ప్రచురణ  )