8, మే 2012, మంగళవారం

కటకట లక్ష్మణా !తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికలో తే 2-11-2011 దీ సంచికలో ప్రచురణ.