11, జూన్ 2012, సోమవారం

ఎవడు బతికేడు మూడు యాభైలు ...


నవ్య వార పత్రిక తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికన తే 14 -3 -2012 దీ సంచికలో ప్రచురణ.