14, జూన్ 2012, గురువారం

బాల్య చేష్టా విలసితమ్ !
( నవ్య వార పత్రికలో తెలుగు పద్యం వెలుగు జిలుగులు శీర్షికన తే 4 - 1 -2012 దీ సంచికలో ప్రచురణ )