18, మార్చి 2013, సోమవారం

తేనె లొలికే తెలుగు పద్యం ...

ఆంధ్ర భూమి సచిత్ర మాస పత్రిక, ఫిబ్రవరి నెలలో తేనె లొలికే తెలుగు పద్యం శీర్షికన ప్రచురణ.