31, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

కాఫీ పురాణం

కాఫీ గురించిన ఈ పద్యం చూడండి ...

తరుణుల మోవి పానకము త్రాగక పోయిన నేమి గాక, యా
సురపతి వీటియందు సుధ జుర్రక పోయిన నేమిగాక, యా
కరుణ గభస్తి బింబ ముదయాచలమెక్కక మున్నె వెచ్చనై
గరగరలాడు కాఫి యొక కప్పిదిగోనని అయ్యరిచ్చినన్ !