18, జూన్ 2010, శుక్రవారం

ఏక మాపాత మధురమ్ .....

ఈ రోజు టపా ఏం పెడదామా ? అని ఆలోచిస్తూ, ఒక చక్కని మధుర సంగీతాన్ని మిత్రులతో పంచుకుంటే ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచన వచ్చింది. అయితే, బ్లాగులో అందరూ ఆడియోని ఎలా పెడుతున్నారో తెలిసింది కాదు. DivShare ప్రయత్నించాను. సంగీతాన్ని up load చేయడం వరకూ చేయ గలిగాను. తర్వాత దానిని నా బ్లాగులో ఎలా పెట్టాలో అర్ధం కాక, జ్యోతి గారిని అడిగాను. ఆమె చెప్పిన విధంగా చేసాను. ఆమెకి ధన్యవాదాలు చెబుతూ ....

సరే, యిదంతా సొంత ఘోష. దాన్నలా ఉంచి మీరూ ఈ మధుర నాద స్వరాన్ని ఆస్వాదించండి.

సంగీతమపి సాహిత్యం సరస్వత్యా: స్తన ద్వయం
ఏక మాపాత మధరం , అన్యదాలోచనామృతమ్

అని పెద్దలు చెప్పారు కదా. సాహితీ సంబంధమయిన నా బ్లాగులో నా ముచ్చట కొద్దీ తొలిసారిగా చక్కని సంగీతాన్ని అందించే ప్రయత్నమిది ....