15, జూన్ 2010, మంగళవారం

శ్రీ. శ్రీ వర్ధంతి

నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ
నింగికి నే నెగిరి పోతే
నిబిడాశ్చర్యంతో వీరు.

నెత్తురు కక్కు కుంటూ
నేలకు నే రాలి పోతే
నిర్దాక్షిణ్యంగా వీరె !