30, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

చీకటి రోజుల చిరు కవిత


మహా కవి జయంతి నేడు.

చీకటి రోజుల్లో బరంపురం అఖిల భారత రచయితల మహా సభలో మహా కవి ఎదుట చదివి, వారి ఆశీర్వాదాన్ని పొందిన ఈ చిరు కవిత మరోసారి ...

ఈ కవిత చదివేక శ్రీ.శ్రీ నా చేతిలో కవిత ఉన్న కాగితం తీసుకుని దాని మీద తన సంతకం చేసి తిరిగి యిచ్చేరు.
ఉరకలు వేసే ఆ వయసులో అందుకు నేనెంత గర్వించేనో కదా !
అది నా వద్ద ఇంకా పదిలం. మరి ఆ చీకటి రోజుల కవితను చూడండి:

కంఠం మీద కత్తి


కంఠం మీద కత్తి
ఎలుగెత్తి పాడ లేను
ముంజేతికి బాండేజీ
చెల రేగి వ్రాయ లేను.

సిరా బుడ్డిలో సాలీడు
సిగరెట్టు నుసి రాల లేదు

అరరే ! చిక్కులు పడందయ్యా,
ఆలోచనల దారం.