7, జనవరి 2012, శనివారం

చెప్పండి చూద్దాం !-4.ఈ సంస్కృత శ్లోకార్ధం సుబోధకం. సరళం. దీనికి ఒక చక్కని అనువాద పద్యం మన తెలుగు శతకాలలో ఒక దానిలో శతకకారుడు రచించేడు. ఆ పద్యం ఏమిటో చెబుదురూ !

అజగామ యదా లక్ష్మీ: నారికేళ ఫలాంబువత్,

నిర్జగామ యదా లక్ష్మీ: గజ భుక్త కపిత్థవత్

నిజానికీ సమస్య మన పెద్దల కోసం ఇచ్చినది కాదు. పిల్లలలో తెలుగు భాషాబిమానం పెంపొందించడానికి ఇలాంటి సమస్యలని మనమే తయారు చేసుకుందాం.

1. ముందుగా పిల్లలకి ఈ శ్లోకం లోని ముఖ్యమైన పదాలకు అర్ధాలు చెప్పాలి.

2. వాటికి తెలుగులో ఉన్న పర్యాయ పదాలు కూడా చెప్పాలి.

3. శ్లోక భావం మాత్రం చెప్ప కూడదు.

4.తరువాత తెలుగులో వచ్చిన ప్రసిద్ధమైన శతకాలు వారి ముందు ఉంచాలి. వీలైనంత వరకూ భావాలతో కూడిన శతకాలు ఇవ్వాలి ( అప్పుడు వారి పని కొంత సుళువవుతుంది )

5.వాటిలో ఈ శ్లోకానికి అనువాద పద్యం ఉన్న శతకాన్ని ఉంచడం మరిచి పోకూడదు.

6. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకార్ధం ఇచ్చే పద్యం వారినే వెతికి చెప్ప మనాలి.

7. గెలిచిన పిల్లలకు బహుమానాలు ఇవ్వాలి.

8. చెప్ప లేక పోయిన వారికి మరో అవకాశం ఇవ్వాలి.

నేను హైస్కూల్లో తెలుగు పండితునిగా పని చేసే రోజులలో పిల్లలు ఈ రకమయిన సమస్యలతో ఇచ్చిన క్రీడలను ఎంతగానో ఇష్ట పడే వారు. చురుకుగా పాల్గొనే వారు.

టీ.వీ లకో, వార్తా పత్రికలకో అతుక్కు పోకుండా పిల్లలతో మమేక మవుదాం ! ఏమంటారు ?