25, మే 2012, శుక్రవారం

కవిత్వమొక తీరని దాహం !
( నవ్య వార పత్రిక తే 26-10-2011 దీ సంచికలో ప్రచురణ. )