24, మే 2015, ఆదివారం

గురజాడ దిద్దు బాటు ఆధారంగా విజ యనగరం సాహితీ మిత్రులు రూపొందించిన .. లఘు చిత్రం !